Sunday, February 13, 2011

การขอคืนเงินภาษีจากเงินปันผล (เครดิตภาษี)

       ถ้ามีรายได้จากหุ้นอย่างเดียว (Capital Gain) ไม่ต้องยื่นครับ       
แต่ถ้ามีรายได้จากเงินปันผลด้วย ยื่นเพื่อใช้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลกับขอคืนภาษีเงินปันผล 
ที่ถูกหัก10% ไป (ยื่นเฉพาะส่วนปันผล)  ให้กรอก ภงด. 90 แทนที่จะเป็น ภงด.91

  
จะมีช่องให้กรอกว่าได้ปันผลจากที่ไหน อัตราเท่าไหร่ โดยนำข้อมูลจาก Slip 
ที่ี TSD บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ส่งมาให้

วิธีการคำนวณ
 
สมมติว่า ตัวเราถือหุ้นของบริษัท XYZ จำนวน 10,000 หุ้น
หากต้องการเครดิตภาษีปันผล สิ่งที่ต้องทำคือ

1) ลืมเรื่องว่าได้รับเงินปันผล (ที่อยู่ในเช็ค หรือโอนเข้าบัญชี) เท่าไรไปก่อน
 

2) คำนวณหาเงินปันผลที่ควรจะได้ หากไม่โดนหักภาษีสองรอบให้ได้ก่อน
วิธีคือดูในใบกำกับเงินปันผลที่ได้จาก TSD นั่นล่ะครับ เขาจะเขียนไว้ว่า ส่วนไหน
ที่บริษัทโดนหักไปเท่าไร เราก็ทำการคำนวณย้อนกลับมา
     เช่น ถ้าเราถือหุ้นบริษัท XYZ จำนวน 10,000 หุ้น ด้านบนใบรายการจะเขียนว่า
ได้ปันผล ที่ถูกหักภาษีในอัตราร้อยละ 30 เป็นเงิน 100,000 บาท
แต่จริงๆ แล้ว ถ้าไม่โดนหักภาษีจะต้องเป็นเงิน 100,000/0.7 = 142,857.14 บาท
(ถ้าโดนหักไป 25% ก็หารด้วย 0.75, ถ้าโดนหักไป 20% ก็หารด้วย 0.8, ถ้าโดน
หักไปผสมๆ กันหลายส่วน ก็เอาแต่ละส่วนมาหารกันแล้วบวกกลับ สรุปคือต้องคิด
ย้อนกลับไปให้ได้ก่อนว่า ถ้าบริษัทไม่เสียภาษีเลย จขกท. จะได้ปันผลเท่าไร)

3) จากนั้น ก็เอาตัวเลขที่ได้ มาเป็น ฐานรายได้ หรือเอามาคำนวณรวมเข้าไปกับ
รายได้อื่นๆ ของเรา (ถ้ามี) แล้วก็นำมาคำนวณรวมๆ ดูว่าควรเสียภาษีเท่าไร
ถ้า เสียมากไป (แน่นอนล่ะ ในกรณีตัวอย่างนี้) ก็จะได้ภาษีคืน

ข้อควรระวัง 


      ถ้านำรายได้จากเงินปันผลมารวมคำนวณภาษี จะต้องนำมา "ทุกรายการปันผลที่
ได้รับ" อย่าไปเลือกๆ เอามาเฉพาะอันที่คำนวณรวมแล้วเราได้ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น
ถ้า จขกท ถือหุ้นบริษัทที่โดนเก็บภาษี 30% กับบริษัทที่ได้รับการยกเว้นภาษี เช่นที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนบางประเภท หรือบริษัทน้ำมันบางบริษัทที่โดนเก็บภาษี
หฤโหดแบบ 35-40% ถ้าจะเครดิตภาษี ต้องเอารายได้ปันผลจากทุกบริษัทนี้มา
รวมกันให้หมด จะไปเลือกเอาเฉพาะบริษัทที่โดนเก็บภาษี 30% หรือมากกว่ามา
คำนวณ ไม่ได้
      ถ้าไม่เอารายได้จากเงินปันผลมาคำนวณเลย ก็สามารถทำได้เช่นกัน คือถ้าไม่นำมา
คำนวณ ก็จะต้องไม่นำมาทั้งหมด ง่ายๆ แค่นั้นครับ 
     

No comments:

Post a Comment